FAQ

Höweslendirme üçin kim arza berip bilýär?

Biz höweslendirmeleriň bu maksatnamasynyň maliýeleşdirmesini alyp bilýän guramalaryň doly bolmadyk sanawyna siziň ünsüňizi çekýäris. Eger-de siz islendik maglumaty takyklamakçy bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy sizden soraýarys.

  • Täjirçilik däl guramalar
  • Hususy uniwersitetler
  • Raýat bileleşigi ýa-da hyzmatdaşlygy
  • Raýat bileleşiginiň beýleki görnüşleri (eger-de şübhelenýän bolsaňyz, biz bilen habarlaşyň)

Oba hojalyklary ýa-da aw hojalyklary ýaly täjirçilik guramalary hem, eger-de degişli esaslandyrma berseler, grant alyp bilýärler.

 

Uly we kiçi höweslendirmeler biri-birinden näme bilen tapawutlanýarlar?

Kiçi höweslendirmeler 20 000 ABŞ dollaryna çenli möçberde berilýär. Kiçi höweslendirmeler  üçin arza bermek prosesi – bu, teklipleriň bäsleşigi habar edilenden soň bir tapgyrly arza. Uly höweslendirmeler 20 000 ABŞ dollaryna çenli we ýokary möçberde berilýär. Uly höweslendirmeler üçin arza bermek prosesi iki tapgyrdan durýar. Potensial grant alyjylar ilki bilen gyzyklanma bildirip hat ugradýarlar we eger-de olar saýlanylsa, olara doly arzany bermek teklip edilýär.

 

Taslamanyň dowamlylygy

Taslamalaryň dowamlylygy çäklendirilmedik, emma bäsleşigiň takyk bildirişindäki gözükdirmä üns bermegiňizi sizden soraýarys. Düzgün bolşy ýaly, kiçi höweslendirmeleriň taslamalarynyň dowamlylygy 1-2 ýyla deň, uly grantlar bolsa, uzak dowam edýärler. Muňa garamazdan, netijede biziň taslamalarymyzyň dowamlylygy size bagly. Ähli taslamalar 2024-nji ýylyň iýun aýyna çenli hökman tamamlanmaly.

 

Höweslendirmesiniň  iň uly ölçegi

Uly höweslendirmeleriň býujeti 150,000$ ýokary bolmaly däl.

 

Bir gurama iki ýa-da ondan köp höweslendirme alyp bilýärmi?

Biz bir wagtda birden köp höweslendirme bermeýäris: siz indiki taslama başlamazdan öň bir taslamany doly gutarmaly. Bu ýagdaýda, guramak üçin arzalaryň mukdary çäklendirilmedik.